Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תקנון הסטודיו

לקוחות גוליז היקרים אנא קראו את התקנון בעיון,

1. המטרה-מטרת התקנון היא להבטיח כי סטודיו גוליז ינוהל ברמה גבוהה, לשביעות רצון החברים, המנויים והאורחים בו.
ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים ושמירה על המנויים, העובדים והמתקנים בסטודיו.

2. רכישת מנוי וסוגי מנויים.
2.1 רכישת מנוי אפשרית במספר מסלולים: 1. מנוי במסלול חודשי 2. מנוי במסלול שנתי.
2.2   תוקף המנוי הינו מיום הנפקתו ועד למועד המצוין על גבי הקבלה.
2.3   הנפקת המנוי תתבצע על פי הזכאות של כל אדם לפי תנאי הרישום. ובאופן עצמאי באפליקציה.
2.4   הנהלת הסטודיו מקיימת לעיתים מבצעים לצירוף חברים חדשים למועדון, עפ"י החלטתה ושיקוליה הבלעדיים ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעי רישום בכל זמן שתחפוץ וללא צורך בשיפוי רטרואקטיבי של מי מהמנויים.
2.5 ברישום בני משפחה נוספים לסטודיו תינתן הנחה על הזול מבין המנויים. כל בן משפחה נוסף מזכה בהנחה. (גובה ההנחה עשוי להשתנות בהתאם להחלטת ההנהלה).

3. ברכישת המנוי הנני מסכים לקבל ממועדון הספורט באמצעות הדואר האלקטרוני והטלפון הסלולארי מבצעים, הטבות ופעילויות מיוחדות שמקיים מועדון הספורט למנוייו. מנוי המבקש לבטל הסכמה זו רשאי לעשות זאת בכל עת באפליקציה.

4.במקרה של הימנעות מתשלום סדיר של דמי המנוי, יהיה המנוי מנוע מכניסה לסטודיו ומעשיית שימוש כלשהו בסטודיו ובמתקניו עד להסדרת חובותיו הכספיים.

5. ביטול מנוי– משמעו: הפסקת החברות בסטודיו.
עסקת המנוי השנתי הנה עסקה המעניקה הטבה (מחיר חודשי מוזל-290 ש"ח לחודש ללא הגבלה, 190 ש"ח לפעם בשבוע) למשלימים את כל תקופת ההתחייבות (11 חודשים). 
מנויי חוג ילדים תקפים עד תום חודש יולי ומתחדשים באוקטובר. תחנת יציאה מהחוג- ה1.3 . לאחר מכן לא יוחזר תשלום. 
5.1.הנרשמים למנוי שנתי רשאים לבטל את המנוי ובלבד שהבקשה לביטול המנוי תעשה בכתב, ויחויבו בדמי ביטול*
5.2.בביטול מנוי לאחר חלוף 14 ימים ממועד הרכישה –ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול. בגין חודש זה, יגבה סכום החלק היחסי של המנוי (דמי המנוי עבור אותו חודש).
*בנוסף לאמור לעיל, יגבו דמי ביטול כמוגדר בחוק ,בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד בו הוחל ביצוע העסקה ועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר השנתי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול החליפי (מנוי חודשי-330 ש"ח) .

6. הקפאת מנוי (במסלול מנוי שנתי מוזל)

6.1 הסטודיו מאפשר לבצע הקפאת מנוי לתקופה של מינימום 14 ימים ,ומעלה  פעם אחת בשנה ללא תשלום נוסף בנסיבות הבאות (מוגבל לפעם בשנה):
6.2 בקשה להקפאת מנוי בשל מצב רפואי המונע מהמנוי פעילות גופנית לתקופה של 14 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים המעיד על כך שהמנוי לא היה כשיר להתאמן למשך התקופה כאמור.
6.3 בקשה להקפאת מנוי בשל שירות מילואים פעיל של המנוי לתקופה של 7 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אסמכתא בדבר היציאה לשירות המילואים.
6.4 . בקשה להקפאת מנוי בשל נסיעה לחו"ל.
6.5 לא יהיה טיפול בבקשות רטרואקטיבית.
בקשות להקפאת מנוי ניתן להגיש לאביגיל מנהלת הסטודיו בכתובת המייל avigailcaen@gmail.com או בווצאפ.

7.מידע כללי וכללי התנהגות:
זמני פתיחה וסגירה של הסטודיו וכן של מתקניו השונים יהיו בהתאם למתפרסם באתר הסטודיו באינטרנט.
7.1  הנהלת הסטודיו רשאית לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה של הסטודיו או מתקניו ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של המנויים מבעוד מועד, באמצעות לוחות המודעות או באמצעי פרסום אחרים.
7.2  הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הסטודיו כולו, חלקים ממנו או מתקניו, לקבוצות, אירועים מיוחדים, מסיבות או פעילויות ספורט על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.כמו כן, רשאית הסטודיו לסגור כל מתקן לצרכיי שיפוצים ותיקונים בהודעה מראש.
7.3  הורים ו/או מלווים, אחראים להתנהגות ולמעשי ילדיהם ו/או ילדים נלווים, בכל זמן שהותם בסטודיו. הפרת הסדר על ידי הילדים עלולה לגרום להפסקת חברות זמנית או קבועה שלהם.
7.4 החפצים האישיים הם באחריות המנוי בלבד. הסטודיו אינו אחראי לאובדן או גניבת חפצים ודברי ערך בשטח המועדון בכללותו. רכוש שנמצא ללא השגחה יועבר לחדר אבדות ומציאות ויישמר לתקופה של חודש בלבד. בחלוף תקופה זו באם בעליו לא יגיע לדרוש אותו רשאי הסטודיו למסור ו/או להשליך ו/או להשמידו רכוש שלא נדרש בכל דרך שיראה לנכון.
7.5 המנוי מתחייב להישמע ולמלא אחר הוראות מנהלי הסטודיו, אחר הוראות המדריכים בסטודיו והחוגים ולהוראות השילוט במקום.
7.6 על המנוי לשמור על רכוש הסטודיו, ציודו ומתקניו, והצמחייה בו, להימנע מגרימת נזקים לרכוש ולשמור על הניקיון בשטחי הסטודיו וסביבתו. מנוי אשר יגרום נזק לרכוש הסטודיו, בזדון או ברשלנות, יחויב בתשלום בגין הנזק שנגרם, וזאת מבלי לגרוע בכל זכות אחרת העומדות לסטודיו במקרה כאמור, על פי התקנון ו/או על פי דין.
7.7 הכניסה למתקני הספורט והשימוש בהם תתבצע אך ורק בתלבושת ספורט מתאימה ובהתאם לדרישות המדריך או האחראי. 
7.8 אין להכניס לשטח הסטודיו משקאות חריפים, צידניות, כלי זכוכית (לרבות בקבוקים), נרגילות, מנגל, בעלי חיים, מכלי גז, כלי נשק ומכשירים להשמעת מוסיקה (למעט באמצעות אוזניות).

7.9 חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי הסטודיו לרבות השטחים הפתוחים.
7.10 הסטודיו מפנה את תשומת לב המנויים לסכנות הקיימות בפעילות ספורטיבית בתנאים מסוימים. הסטודיו ממליץ לכל החברים,לעבור בדיקה רפואית לפני תחילת כל פעילות ספורטיבית ולקבל את חוות דעתו של רופא לגבי הפעילות הגופנית בתחומי הספורט בהם הם מעוניינים לעסוק ולהימנע מפעילות ספורטיבית בטרם עברו את הבדיקות הרפואיות כאמור.
7.11  השימוש במתקנים מותרים אך ורק בהשגחת המאמן ו/או המדריך האחראי ובהתאם לנהלים במתקנים אלו. השימוש במתקנים, יעשו בזהירות תוך ביקורת עצמית ובאחריות המנוי. השימוש במתקני מועדון הספורט וההשתתפות בפעילויות בו הינה באחריות המנוי בלבד.הסטודיו  אינו אחראי לכל תאונה, פגיעה ו/או לנזק שיגרמו למשתמש או לרכושו.
7.12 ביטול מנוי והרחקת מנוי/אורח – הסטודיו רשאי להרחיק מנוי ממועדון הספורט לתקופה של עד 3 חודשים וכן להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של אורח או לא לחדש מנוי, ללא החזר כספי, במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנון, לתקנות ולנהלים, התנהגות בלתי נאותה או שבהתנהגותו הוא מסכן או את עצמו ו/או את האחרים או שגרם נזק במתכוון, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הסטודיו. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב המנוי/האורח במלוא מחיר תיקון הנזק.

8. חופשות וחגים בסטודיו-
בימי חג ושבת הסטודיו אינו פעיל. כמו כן בחול המועד סוכות ופסח- הסטודיו יפעל במתכונת חג.
לא ינתן זיכוי על אותם ימי חופש וחג שכן הם כלולים במחיר המנוי ומתקזזים עם שיעורים נוספים ללא עלות בחודשים ארוכים.
בחודש אוגוסט- מערכת במתכונת מצומצמת.

9. הרשמה לאימונים וביטול הרשמה- 
על מנת להשתתף באימון יש להירשם מראש באפליקציה (המערכת נפתחת להרשמה שבוע קדימה). לא ניתן להיכנס לאימון ללא הרשמה. 
כמו כן, במידה ואין באפשרותך להגיע לאימון - יש להסיר את שמך טרם תחילת האימון מהרשימה.
החל מ1.9.22 מתאמן שלא יסיר את שמו מהרישום ולא יגיע פיזית לאימון  - יקנס ביום אחד פחות מהמנוי לאותו חודש על כל ביטול שלא נעשה בזמן. 
מטרת הקנס להגן על הזכות של מתאמני הסטודיו להתאמן על בסיס מספר המקומות המקסימלי האפשרי באימון, ולא להפסיד מקום באימון בשל אי ביטול של מתאמן אחר.

10. תכנית נשים בהריון ואחרי לידה וקבוצות ריצה-
משך התוכנית הינו 3-4 חודשים בלבד, והתשלום הינו לכל משך התכנית. מרגע האישור וחתימה על החוזה- לא ניתן יהיה להפסיק את התשלום או לקבל החזר על התכנית (למעט חריגים ולשיקול דעת מנהל הסטודיו). התכנית הינה מחייבת ופתיחתה תלוייה במספר הנרשמים בתחילת התכנית.
על מנת להשתתף בתכנית לנשים בהריון ואחרי לידה- נדרש אישור מרופא נשים על פעילות גופנית. באחריות המשתתפת להמציא אישור זה בטרם הכניסה לתכנית. אם שמביאה את תינוקה לסטודיו- ביטחון התינוק באחריותה האישית בלבד. הביטוח מכסה אך ורק את האם .

11 רכישה באתר מותרת אך ורק למשתמשים בגיל 16 ומעלה.

11.1 משתמשים מתחת לגיל 16 רשאים להשתמש באתר אך ורק בליווי ובאישור של הורה או אפוטרופוס.

11.2 סטודיו גוליז רשאי לדרוש מהמשתמש להציג הוכחת גיל בכל עת.

11.3 במקרה שסטודיו גוליז תגלה שמשתמש מתחת לגיל 16 רכש מוצר באתר ללא אישור הורה או אפוטרופוס, גוליז סטודיו רשאית לבטל את ההזמנה ולהחזיר את התשלום, בכפוף לחישוב דמי ביטול.

11.4 סטודיו גוליז רשאית לחסום את גישתו של משתמש שסירב להציג הוכחת גיל או שהפר את הוראות סעיף זה.

12 אספקת מוצרים- הסטודיו מספק 2 מוצרים עיקריים, מוצר מסוג "מנוי" ומוצר מסוג "כרטיסייה".

12.1 מנוי הינו מוצר במודל של הו"ק, המנוי מתחדש בכל חודש וכולל תשלום וטעינה מחדש של יתרת השיעורים.

12.2כרטיסייה הינה מוצר שהתשלום בגינה הוא חד פעמי, כאשר לכל כרטיסייה יתרת שיעורים ותוקף לניצול ייחודי.

13.אחריות- ידוע לי, כי אביגיל זרמטי , ע.מ. 205412406 ו/או כל הבאים בשמה ו/או מטעמה ועוסקים בהעברת הפעילויות השונות ב-סטודיו גוליז אינם נושאים ולא יישאו בכל אחריות לנזקים רפואיים ו/או אחרים אשר עלולים להיגרם לי במהלך ביצוע פעילות גופנית ב-סטודיו גוליז וכי השתתפותי במסגרת הפעילויות השונות ב-סטודיו גוליז, מתאפשרת עקב ועל סמך הצהרתי זו בלבד ועל אחריותי בלבד.


 

bottom of page