Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

פרטיות באתר

 1. האתר מבקש להבהיר, את מדיניותו בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר guliz-studio (אשר יקרא להלן: “החברה”) ואת נהלי האתר ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבל מהמשתמשים באתר וכן באמצעות נציג שרות החברה בטלפון, וכיצד היא עושה בהם שימוש.
  2.    מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לבני/בנות שני המינים.
  3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת.
  4.    מדיניות הפרטיות של החברה אינה באה לגרוע מתקנון האתר אלא להוסיף עליו.
  5.    מאגר מידע: הנתונים והפרטים שנמסרים ע”י המשתמש בעת ההרשמה לאתר וכן בעת הזמנת שירותים ומוצרים באתר ו/או נתונים ופרטים שנאספים ביחס למשתמש במהלך גלישתו ופעילותו באתר, יישמרו במאגר הלקוחות של האתר. הרישום לאתר והשימוש בו מהווה הרשאה לחברה לאגור את המידע. המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של החברה.
  6.    רישום ו/או התחברות לאתר: במסגרת ההרשמה לאתר המשתמש יידרש למסור מידע אודותיו, כגון: שם, כתובת דוא”ל ו-מספר פלאפון .
  7.    הרשאה להעברת פרטים אישיים לצדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: המשתמש מסכים בזאת ומאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, אך ורק, ככל שהדבר נדרש, לצורך אספקת השירותים והמוצרים, כגון: חברות הסליקה.
  8.    מידע סטטיסטי הנאסף על גלישת המשתמשים: החברה אוספת מידע במהלך גלישת המשתמשים באתר. המידע הנאסף הינו סטטיסטי באופיו ונועד לשפר את פעילות האתר והשירותים והמוצרים המוצעים בו. לדוגמה, מידע לגבי פרסומות שקוראים המשתמשים באתר, עמודים בהם צפו המשתמשים, השירותים שעניינו אותם וכיו”ב. למעט במקרים בהם מסירת מידע כאמור לצדדים שלישיים מתחייבת בדין, כמפורט להלן, מידע זה, ככל שיימסר לצדדים שלישיים, יוותר אנונימי ולא יזהה את המשתמש.
  9.    החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של משתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, ככל שהפרטים והמידע מזהים אותו אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:
  •    אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיו או המידע אודותיו כאמור.
  •    אם המשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באתר מאת צדדים שלישיים או באמצעותם, יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עם המשתמש. במקרה שבו המשתמש ישתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישת המשתמש באתר והשתתפותו בפעילות האמורה.
  •    במקרה שבו המשתמש יפר או ינסה להפר את תנאי השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים  בו, או במצב בו המשתמש יפעל או ישתמש באתר החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.
  •    בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין המשתמש לבין החברה.
  10.    בכל מקרה שהחברה תסבור, על פי שיקול דעתה, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי למשתמש או לצד שלישי.
  11.    בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב “Cookies”) והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: “המידע הנאסף באתר”). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
  •    לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
  •    תפעולו התקין של האתר;
  •    לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
  •    שיפור שירות הלקוחות של האתר;
  •    ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
  •    בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
  •    בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
  •    בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק;
  •    בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
  12.    זכות עיון במידע: על פי סעיף 13 לחוק הגנתה פרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא – כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל שירות הלקוחות
  13.    חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
  14.    לעיון בתקנון האתר לחץ כאן 

bottom of page