Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אישור המתאמנ/ת

הנני מצהיר/ה, כי מצב בריאותי נבדק ואושר על ידי רופא מוסמך, טרם השתתפותי וכי לא נמצא ממצא חריג כלשהו אשר יש בו כדי למנוע ו/או להגביל אותי מלהשתתף בפעילות השונות של "Studio GuliZ". ידוע לי, כי אביגיל זרמטי , ע.מ. 205412406 ו/או כל הבאים בשמה ו/או מטעמה ועוסקים בהעברת הפעילויות השונות ב-"Studio GuliZ", אינם נושאים ולא יישאו בכל אחריות לנזקים רפואיים ו/או אחרים אשר עלולים להיגרם לי במהלך ביצוע פעילות גופנית ב-"Studio GuliZ" וכי השתתפותי במסגרת הפעילויות השונות ב-"Studio GuliZ", מתאפשרת עקב ועל סמך הצהרתי זו בלבד ועל אחריותי בלבד. הנני מתחייב/ת להודיע להנהלה ב-"Studio GuliZ", על כל שינוי במצב בריאותי ו/או בכל שינוי המשנה הצהרתי זו דלעיל מיד עם היוודע לי הדבר.

בעצם אישורי זה, הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה, בכושר גופני ונפשי תקין וכי אין לי כל מניעה רפואית, פיזית ו/או נפשית, המובילה ו/או שאינה מאפשרת לי להשתתף בפעילויות השונות ב-"Studio GuliZ" לרבות בפעילות גופנית ו/או נפשית מאומצת.

הצהרת בריאות

bottom of page